Comertia
Associació
>Avís Legal

1. Informació Corporativa i activitat
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002 , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic el present lloc web és propietat de Comertia.net amb CIF: G62811021.

2. Protecció de Continguts
L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per Comertia en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o "look and feel": marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Comertia i / o als tercers als quals els han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com a lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per Comertia, per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas l'accés al lloc web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d'ús del lloc web no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació del lloc web. Sense perjudici de tot l'anterior, si l'Usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posen en el nostre coneixement al més aviat possible, remetent un correu electrònic a l'adreça contactar ___

3. Privacitat i Protecció de Dades
Comertia, com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal de seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un / s fitxer / s degudament inscrit / s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent. En el cas que les dades a facilitar per l'Usuari fossin necessaris perquè l'equip de Comertia, pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informacions requerides per l'Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i / o productes contractats o subscrits per l'Usuari; iii) proporcionar accés a l'Usuari a determinades funcionalitats del lloc web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de Comertia, per la present ressenyades, Comertia, informarà d'aquesta obligatorietat a l'Usuari, indicant-li quines dades són que cal fer. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d'aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la L.O.P.D., l'Usuari atorga consentiment inequívoc a Comertia, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro dels fins esmentats anteriorment. L'entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de Comertia, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc web. Així mateix, Comertia, es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que estableix el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, ús i cessió de les seves dades mitjançant comunicació dirigida a Comertia a l'adreça de correu electrònic comertia@comertia.net o bé per correu postal.4. Accés i ús del lloc web

Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del lloc web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d'aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de Comertia, de la resta d'usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris. Comertia, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar de l'accés o ús o de l'incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per Comertia, SL a través del seu Lloc Web; (Ii) un mal funcionament del navegador; (Iii) l'ús de versions no actualitzades del mateix.

5. Enllaços a tercers
En el present lloc web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Comertia no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present lloc web, llocs als quals accedeix l'interessat sota la seva exclusiva responsabilitat. Així mateix, tampoc es garanteix l'absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des del Lloc Web de Comertia que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent així mateix a Comertia de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol mena ocasionats per tot l'anterior.

6. Xarxes socials

L'informem que Comertia està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Comertia es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari. Comertia tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d'activitats productes o serveis de Comertia així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

7. Modificació dels Termes i Condicions d'Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.
El responsable del fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l'usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o cercionarse de l'existència de canvis en les mateixes , prenent com a referència la data de l'última actualització.Voldria rebre
la newsletter.
Segueix-nos

Comertia
Associació
>